وبلاگ شخصی سید همایون سلیمی

از هر دری کلامی خواهیم نوشت

وبلاگ شخصی سید همایون سلیمی

سيد همايون سليمي
وبلاگ شخصی سید همایون سلیمی از هر دری کلامی خواهیم نوشت

دمی با حافظ

فال حافظ | فال حافظ با تعبیر | فال حافظ با تفسیر | فال حافظ روزانه | فال حافظ امروز


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : یکشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۴ | 0:2 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

دمی با حافظ

فال حافظ | فال حافظ با تعبیر | فال حافظ با تفسیر | فال حافظ روزانه | فال حافظ امروز


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : جمعه ششم شهریور ۱۳۹۴ | 1:16 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

دمی با حافظ

فال حافظ | فال حافظ با تعبیر | فال حافظ با تفسیر | فال حافظ روزانه | فال حافظ امروز


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : پنجشنبه پنجم شهریور ۱۳۹۴ | 19:40 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

دمی با حافظ

فال حافظ | فال حافظ با تعبیر | فال حافظ با تفسیر | فال حافظ روزانه | فال حافظ امروز


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : دوشنبه دوم شهریور ۱۳۹۴ | 1:44 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب کوتاه (نان)

 حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نان در خواب چهاروجه است. اول: عیش خوش. دوم: مال حلال. سوم: ولایت. چهارم: خیر و برکت.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ | 19:51 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

دمی با حافظ

فال حافظ | فال حافظ با تعبیر | فال حافظ با تفسیر | فال حافظ روزانه | فال حافظ امروز


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : یکشنبه یکم شهریور ۱۳۹۴ | 19:15 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

دمی با حافظ

فال حافظ | فال حافظ با تعبیر | فال حافظ با تفسیر | فال حافظ روزانه | فال حافظ امروز


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 2:32 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

یک هشدار جدی...


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 2:28 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

اشاره ای به تو

با زیاد حرف زدن های خود احساسات طرف مقابل را نادیده می گیری به جای آنهمه حرف زدن باید صبر كرد و شنید. باید اجازه دهی كه دیگری با احساسات خود تو را تحت تاثیر قرار دهد.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 2:24 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب کوتاه (باغ)

بعضی از معبران گفته اند: دیدن باغ بر سه وجه است، اول: کدخدای سرای. دوم: قیم زن. سوم: فرزند قُرّةُ الْعَیْن.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 2:22 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب کوتاه (سیب)

 حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بیماری. چهارم: کنیزک. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائی. هفتم: همت بیننده. هشتم: خیر غایب و حاضر.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 2:21 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

تعبیر خواب کوتاه (گوسفند)

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گوسفند درخواب بر پنج وجه است. اول: مهتری. دوم: زنی بزرگ. سومک مال. چهارم:فرمان روا. پنجم: جاه و منفعت یافتن.


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ | 2:19 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

دمی با حافظ

فال حافظ | فال حافظ با تعبیر | فال حافظ با تفسیر | فال حافظ روزانه | فال حافظ امروز


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : جمعه سی ام مرداد ۱۳۹۴ | 22:5 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

دمی با حافظ

فال حافظ | فال حافظ با تعبیر | فال حافظ با تفسیر | فال حافظ روزانه | فال حافظ امروز


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۴ | 1:21 | نویسنده : سيد همايون سليمي |

اشاره ای به تو


برچسب‌ها: سید همایون سلیمی

تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۴ | 18:51 | نویسنده : سيد همايون سليمي |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.